Prevádzkovateľ internetového obchodu

SALÓN VS s.r.o
Heyrovského 2054/11
Bratislava 841 03

IČO: 51 944 421
DIČ: 2120860247

      1) O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode salonkrasyvs.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.
Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu salonkrasyvs.sk.
Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB.
Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť po prihlásení v registračnej zóne zákazníka (ak je zákazník registrovaný), alebo na uvedenej pevnej adrese, ktorá sa nachádza v zaslanom ponukovom e-maily.
Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

      2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho).
Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.
Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť spôsobom akým bola suma zaplatená, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

      3) Storno objednávky

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné.
Objednávku možno stornovať pred jej expedíciou.
V prípade, že nebude objednávka stornovaná do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, bude po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
O prijatí objednávky a expedícii tovaru ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.
Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky.
Pri stornovaní objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

      4) Dodanie tovaru

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík
Tovar doručujeme Slovenskou poštou 1. triedou.
Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky.
Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie.
Cena za dopravné náklady je definovaná paušálnym poplatkom, uvedeným pri vykonaní objednávky.
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu.
Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.
Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom.

Lehota dodania tovaru
Tovar, ktorý je skladom v čase objednávky, je dodaný do 3-4 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je skladom v čase objednávky, je dodaný do 10-12 pracovných dní.

      5) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade.
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

      6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho emailom a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.
Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.
V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.
Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (napr. aj iný tovar, ktorý bol na základe objednávky získany ako „darček“ alebo so zľavou, v opačnom prípade bude z celkovej sumy za vratený tovar odpočítaná cena za “darček” v plnej katalógovej ceny).
Predávajúci vráti peniaze zákazníkovi v plnej výške za vrátený tovar bez ceny nákladov za dopravu.
Náklady spojené na vrátenie tovaru znáša v plnej výške zákazník.

Ako postupovať pri vrátení tovaru
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.
K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu tovaru.
Tovar je nutné zaslať doporučene, nie dobierkou!
Peniaze vám budú vrátené na bankový účet a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky.

      7) Spôsoby úhrady

Dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti alebo platobnou kartou.

      8) Výmena tovaru za iný

Tovar je možné vymeniť za iný do 14 dní od doručenia zaslaním tovaru na našu adresu.
Poštovné náklady na doručenie k nám hradí zákazník a poštovné náklady na odoslanie späť k zákazníkovi sú na naše náklady.
Tovar je nutné zaslať doporučene, nie dobierkou!
O požadovanej výmene nás prosím predtým informujte e-mailom s uvedením čísla objednávky a informáciami o vymieňajúcom tovare.

      9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.
Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

      10) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady.

Ako postupovať
Zašlite výrobok na adresu prevádzky: SALÓN VS s.r.o., Kraskova 2, 831 02 Bratislava.
Preprava k nám je hradená stranou zákazníka a odoslanie späť je hradené našou stranou.
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.
K tovaru priložte doklad o kúpe.
Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu tovaru.
Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý.
Odporúčame Vám tovar poistiť.
Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol.
Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.
K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad daňový doklad.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.
Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.
U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.
Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.